тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440870
Карта сайта    Загрузки

Наукова діяльність НДІ "Украгропромпродуктивність"
та зональних і регіональних НДЦ продуктивності АПК


У процесі реорганізації агропромислового комплексу у 2002 р. на базі нормативної мережі створено Український науково-дослідний інститут та зональні і регіональні центри продуктивності АПК (установи продуктивності АПК), на які покладені завдання щодо розробки міжгалузевих і галузевих нормативних систем для управління агропромисловим виробництвом, вдосконалення соціально-трудових відносин, тарифікації професій і робіт, експертної оцінки вартості продукції АПК.

За 2003-2010 рр. установи продуктивності АПК розробили і видали 75 науково-практичних видань нормативних матеріалів галузевого та міжгалузевого спрямування для управління агропромисловим виробництвом; 84 теоретично-методичні розробки щодо оптимізації витрат трудових і матеріальних ресурсів; 8 випусків довідників кваліфікаційних характеристик професій. Наклад всієї виданої продукції склав понад 450 тис. примірників. Практично створена національна база нормування трудових і матеріальних ресурсів для виробництва продукції АПК ринкового типу, яка широко застосовується підприємствами АПК усіх форм власності.

Багатопрофільність галузей АПК з великою кількістю варіантів організаційно-виробничих умов, технологій та систем механізації та автоматизації визначають ресурсний потенціал галузей. Ефективне використання цього потенціалу значною мірою залежить від науково-методологічного обґрунтування економічної системи нормування, яка потребує постійного розвитку і вдосконалення.

На вирішення зазначених актуальних завдань спрямована науково-технічна комплексна програма "Наукове забезпечення розроблення систем економічних норм і нормативів для підвищення продуктивності та оптимального використання ресурсного потенціалу агропромислового виробництва на період до 2010 року", яка в 2003 році затверджена Мінагрополітики України.

Програмою передбачено збільшення обсягів нормативно-дослідних робіт майже в 4 рази при тій же чисельності та витратах за рахунок впровадження методології моделювання нормативних систем на основі комп'ютеризації.

Новизна програмних наукових досліджень полягає не тільки в розширенні напрямів діяльності нормативної мережі, а й в обґрунтуванні витрат ресурсів на нових концептуальних і методологічних підходах, на економічних категоріях аналізу та диференціації структури витрат, які обумовлюють собівартість продукції і визначають у кінцевому підсумку прибуток сільськогосподарських формувань. Завдяки цьому продуктивність розглядається не тільки як продуктивність праці, а й як відношення результатів до витрат у комплексі (фінанси, земля, рослини, тварини, матеріали, енергія, інформація тощо).

Впроваджується автоматизована система управління дослідженнями та розробленням норм і нормативів, яка ґрунтується на дослідженнях щодо паспортизації умов виробництва, врахуванні впливу нормоутворюючих чинників і моделюванні трудових і матеріальних витрат ресурсів на виробництво продукції АПК.

Нині установи продуктивності АПК розробили норми праці та продуктивності для 107 галузей і підгалузей АПК за 12 складовими прикладними програмами наукових досліджень. Загальний обсяг нормативних матеріалів, який розроблено на підставі нових методичних підходів, становить близько 4 тис. ум. друк. аркушів. Всі розробки пройшли апробацію і впровадження у виробництво.

Інститут розробляє нормативи витрат живої та уречевленої праці за договорами.

Також НДІ здійснює дослідження і на міждержавному рівні. На виконання рішення Консультативної ради з праці, міграції та соціального захисту населення країн СНД та відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2002 р. № 26 (14094/17) прийнята міждержавна програма про створення і вдосконалення міжгалузевої нормативної бази з праці на 2003-2007 роки. Цією програмою для науково-дослідних установ України передбачається розробити 30 збірників норм, у тому числі 10 збірників загальним обсягом понад 400 ум. друк. арк. для НДІ "Украгропромпродуктивність".

Здійснення науково-технічної комплексної програми дозволить розробити та впровадити економічні норми і нормативи, забезпечити оптимальне використання ресурсного потенціалу та підвищити ефективність виробництва в агропромисловому комплексі.


Анонси
У IV кварталі 2013 заплановано до друку науково практичне видання "Методичні положення і норми продуктивності на виробництво пива, солоду, мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв".
Полезные ссылки