тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Продуктивність агропромислового виробництва
Науково-практичний збірник "Продуктивність агропромислового виробництва"

Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках
Аналітичні дослідження роздрібних цін на продуктових ринках

Тенденції розвитку  галузі тваринництва
Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції

Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК
Зовнішньоторговельний обіг продукції АПК

Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік
Аналітичні дослідження показників продуктивності у галузі тваринництва особистих селянських господарств за 2015 рік.

Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році
Україна-ЄС тенденції торгівлі товарами АПК у 2016 році

Матеріали досліджень використання земельних ресурсів
Матеріали досліджень використання земельних ресурсів і наявності поголів’я тварин та птиці на сільськогосподарських підприємствах, які мають понад 3000 га сільськогосподарських угідь

Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"
Паспортизація сільських населених пунктів. АІС "Село"

Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України
Ініціатива “Рідне село”. Матеріали за результатами опитування голів сільських/селищних рад України

ДОВІДКА
про діяльність Українського науково-дослідного інституту,
зональних та регіональних центрів продуктивності агропромислового комплексу

  

Наукові прикладні дослідження установ продуктивності АПК здійснюються згідно з науково-технічною комплексною програмою «Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років», яка затверджена Мінагрополітики України. Комплексна програма наукових досліджень на зазначений термін включає 50 завдань і передбачає створення 49 наукових та 278 аналітичних розробок.

Результативність НДР за програмами досліджень у 2016 – 2020 роках

 

Програма досліджень

Кількість завдань НДР за планом

2016-2020

Видано науково-технічної продукції

2016-2017

Видано науково-технічної продукції

2017

«Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років»:

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у рослинництві, обслуговуючих галузях та експертної оцінки вартості с/г техніки

27

11

9

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності у тваринництві 

73

32

18

науково-дослідний відділ продуктивності та аналітики статистичної звітності в харчовій і переробній промисловості

27

8

4

науково-дослідний відділ соціально-трудових відносин, розвитку та аналітики статистичної звітності сільських територій

15

5

1

науково-дослідний відділ інформаційних систем продуктивності

5

-

-

науково-дослідний відділ кон'юнктури аграрних ринків та аналізу економічних трансформацій в АПК

180

44

10

 

Всього

 

327

100

42

Напрями наукової діяльності НДІ "Украгропромпродуктивність", зональних і регіональних НДЦ продуктивності агропромислового комплексу

 Відповідно до науково-технічної комплексної програми “ Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років ” установи продуктивності АПК здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

 

Розроблення економічних нормативних систем ефективного та раціонального використання виробничих і трудових ресурсів в галузях АПК 

За звітний період науковці установ продуктивності АПК провели дослідження і працювали над створенням трьох методик у галузі тваринництва та на дослідження формування граничної вартості технічних засобів вітчизняного виробництва для агропромислового комплексу України, що надається в агролізинг. Роботи підготовлено у першій редакції. З метою визначення структури економічних нормативних систем для галузей АПК розроблено три класифікатори трудових процесів виробництва крохмалів і крохмальних, а також молочних продуктів, перероблення та консервування овочів і фруктів.

 Сторенню методичного забезпечення передувало проведення обсте­жень щодо існуючих варіантів організаційно-технічних умов агропромислового виробництва згідно з впровадженими технологіями, вивчення впливу нормоутворюючих чинників і витрат трудових і матеріаль­них ресурсів на виробництво певних видів продукції.

 Упродовж 2016 р. працівники НДЦ провели понад 2200 спостережень у виробничих умовах АПК, одержані вихідні дані обробили за методами економіко-математичної статистики та наповнили нормами й нормативами 27 науково-практичних видань.

 Науковцями інституту вперше проведений аналіз сучасного стану функціонування фермерських господарств регіонів і визначені основні проблеми для більшості цих господарств, що стримують можливість здійснення розширеного відтворення виробництва сільськогосподарської продукції. За матеріалами досліджень діяльності фермерських господарств України підготовлений до видання і виданий за рішенням вченої ради НДІ «Украгропромпродуктивність» науково-аналітичний збірник «Загальні тенденції розвитку фермерських господарств України».

 За матеріалами проведених досліджень за даними Державної статистичної служби України підготовлений до видання і виданий за рішенням вченої ради Інституту науково-аналітичний збірник «Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України за 2015 рік», а також щомісячне видання «Тенденції розвитку галузі тваринництва та ринків м'ясо-молочної продукції України».

 Видання містить дані про виробництво та реалізацію основних видів тваринницької продукції, поголів’я сільськогосподарських тварин та птиці, натуральні та вартісні показники ефективності виробництва і збуту середніми та великими сільськогосподарськими підприємствами за декілька років. Дані наведені по Україні у розрізі регіонів. Зроблений аналіз наведених показників, що характеризують стан розвитку галузі тваринництва на середніх та великих сільськогосподарських підприємствах.

 Важливою складовою галузевої системи професійної класифікації є випуски Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників в галузях АПК. Розробленні та направлені на узгодження в Мінсоцполітику довідники кваліфікаційних характеристик професій (ДКХП) Вип. 2 Сільське господарство та пов’язані з ним послуги", Вип. 53 «Виробництво банок та кришок для харчових консервів, туб і футлярів з легких металів» та Вип. 11 «Виробництво харчової промисло­вості», ч 2., які після узгодження будуть затверджені в установленому порядку.

 

Наукове забезпечення моделей управління продуктивністю на підприємствах АПК

 За результатами моніторингу стану чинних нормативних систем у галузях АПК, який постійно здійснюється співробітниками НДЦ, у користуванні кожного обстеженого підприємства (вибірка становить 63 підприємств) у середньому знаходилося 5 – 10 збірників норм праці та продуктивності. Розрахунковий економічний ефект від упровадження науково обґрунтованих галузевих норм у виробництво становив 4102,9 тис. гривень за рік.

 Науковцями інституту проаналізовано й узагальнено матеріали з тарифікації на 56 видів робіт.

 

Розвиток системи підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень

 Дослідження у сфері зниження техногенного навантажування проводились вперше. Вченими НДІ «Украгропромпродуктивність» розроблена своя методика вивчення даної проблеми. Проведено збір виробничих показників та виконано розрахунки з метою визначення рівня оптимізації щільності поголів’я свиней у розрахунку на одиницю виробничої площі. Дослідження проводилися на 93 виробничих об’єктах.

 Зібрано показники річного виходу гною та шкідливих викидів у навколишнє середовище на підібраних свинокомплексах різного розміру. Розраховано показники щільності умовного поголів’я та свиноодиниць на одиницю виробничої площі.

 Наукове забезпечення розвитку галузей та продовольчих ринків, ефективних логістичних систем та продовольчих ланцюгів

 Вперше проведена оцінка ефективності економічних взаємовідносин у галузевих підкомплексах з врахуванням ефективності роботи кожного господарюючого суб’єкта, оскільки індивідуальна ефективність впливає на загальну ефективність, формою прояву якої є виражений у грошовому еквіваленті чистий дохід, прибуток, які є головними критеріями ефективності та основою для визначення системи показників. Проведені наукові дослідження свідчать про недостатність підвищення ефективності виробництва лише сільськогосподарського товаровиробника, необхідно змінити систему ціноутворення, яка б забезпечувала рівні можливості для усіх суб’єктів господарювання.

 Основою реалізації стратегії розвитку суб’єктів регіонального молокопродуктового підкомплексу має стати формування кластера, який базується на наявності узгоджених економічних інтересів суб’єктів, що до нього входять. Підвищення ефективності учасників молочного кластеру досягається через відкритість інформації, поширення інновацій, концентрації виробничих ресурсів та нарощення обсягів переробки, формування довготривалих партнерських відносин, що забезпечує взаємовигідний розподіл кінцевого результату.

 Високоефективне виробництво м’яса буде досягнуто за рахунок оптимального рівня спеціалізації і концентрації вирощування худоби. Прибутково працюють спеціалізовані підприємства, коефіцієнт спеціалізації яких при вирощуванні великої рогатої худоби становить в середньому – 4,3, а при вирощуванні свиней – 5,9. Оптимальним середньорічним поголів’ям на фермах по вирощуванню та відгодівлі великої рогатої худоби є 3–6 тис., а свиней – 6–10 тис. голів.

 Співробітниками установ продуктивності здійснено дослідження динаміки цін на основні продовольчі товари в розрізі регіонів (592 продовольчих ринки) вартості нормативного продуктового набору для працездатного та непрацездатного населення. Забезпечено щомісячні аналітичні дослідження зовнішньої торгівлі України товарами АПК з ключовими світовими партнерами (по 28 товарах). Здійснено щоквартальну аналітичну оцінку динаміки зовнішньоторговельного обігу продукції АПК з країнами ЄС (по 15 товарах). Проведено щотижневий моніторинг цін на продукти переробки зерна (борошна, крупи), з періодичністю двічі на місяць проведено дослідження рівня закупівельних цін на ВРХ та молоко незбиране ІІ гатунку, придбані в господарствах населення. Підготовлено відповідні аналітичні довідки.

 

Наукове забезпечення сталого соціально-економічного розвитку сільських територій

 За завершеними НДР підготовлено в першій редакції книгу «Диференціація управління сільськими територіями», монографію у двох томах «Соціально-економічне становище сільських територій України (1990-2014 роки)», методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2016 р.

 

Дослідження та розроблення методичних підходів до оцінки функціонування особистих селянських господарств

 Проведено дослідження стану розвитку особистих селянських господарств та домогосподарств у сільській місцевості на базі статистичної звітності. Сільські домогосподарства відіграють важливу роль у розвитку національної економіки, створюючи значні пропозиції на ринку продовольства. Особливо їх значимість зросла в період нестабільного розвитку економіки України, коли великі сільськогосподарські підприємства суттєво зменшили процес виробництва сільськогосподарської продукції. Досліджено розподіл домогосподарств у сільській місцевості за регіонами, середній розмір домогосподарства у 2016 р. за регіонами,  динаміку розподілу домогосподарств в сільській місцевості залежно від кількості осіб у їх складі, розподіл домогосподарств залежно від кількості осіб у їх складі, частку домогосподарств з дітьми.


 


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання