тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

Напрями наукової діяльності
НДІ "Украгропромпродуктивність", зональних і регіональних
НДЦ продуктивності агропромислового комплексу

Відповідно до науково-технічної комплексної програми “Наукові дослідження і розроблення економічних нормативних систем управління продуктивністю шляхом оптимізації витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції (робіт, послуг), вдосконалення соціально-трудових відносин галузей агропромислового комплексу України на період 2011 – 2015 років” установи продуктивності АПК здійснюють наукові дослідження за такими напрямами:

  • Розроблення галузевих систем економічних норм і нормативів в агропромисловому комплексі;

На підставі проведених досліджень (близько 7 тис.) на більшість варіантів технологічно-організаційних умов агропромислового виробництва в Україні, відповідно до існуючих та удосконалених методик з нормування трудових і мате¬ріальних ресурсів у 2012 р. співробітники інституту та центрів здійснили наукове обґрун¬тування, сформували, видали і передали для впровадження на підприємствах п’ять науково-практичних видань норм і нормативів для управління виробництвом продукції у рослинництві, обслуговуючих галузях, харчовій і переробній промис¬ловості. Зокрема, це – науково-практичні видання нормативів собівартості на вирощування технічних культур, норм часу на технологічне налагодження сільськогосподарської техніки, норм продуктивності на роботи в олійно-жировій, молочній та борошномельно-круп’яній промисловості.

За результатами щоріч¬ного обстеження стану використання чинних нормативних систем на підприємствах АПК, проведеного колективами центрів продуктивності АПК, встановлено, що наразі кожне підприємство в середньому застосовує від 4 до 12 найменувань науково-практичних видань галузевих нормативів часу та норм продуктивності. При цьому застосування нормативного управління ефективніше на великих, технічно оснащених підприємствах з високою організацією виробництва, де воно виконує всі передбачені функції управління. Економічний ефект від впровадження нормативних матеріалів на підприємствах АПК (з розрахунку на одне обстежене) за два останні роки у середньому становив 65 тис. гривень у рік.

  • Розроблення науково-методичного забезпечення щодо ефективного використання виробничого потенціалу агропромислового комплексу;

За результатами проведених у 2012 р. досліджень співробітниками установ розроблено та видано методики стосовно розрахунку нормативів собівартості виро¬щування технічних сільськогосподарських культур; визначення вартості харчових продуктів на продуктових ринках України; проведення паспортизації умов вироб¬ництва при ремонті сільськогосподарської техніки; оцінки стану нормативних систем на підприємствах обслуговуючих галузей; проведення експертної оцінки вартості виробництва сільськогосподарської техніки та устаткування, які реалі¬зуються на умовах державного лізингу; оплати праці робітників сільськогоспо¬дарських підприємств на збиранні зернових культур.

  • Розроблення методологічних засад управління продуктивністю підприємств і галузей АПК;

За звітний період науковцями проведені дослідження з метою створення методик, спрямованих на формування нових підходів до вимірювання, оцінки та підви¬щення рівня продуктивності на підприємствах і в галузях АПК; сформовані автома¬тизовані нормативні бази витрат трудових і матеріальних ресурсів на вирощу¬вання технічних та овочевих культур (рослинництво), виробництво хлібобулочних виробів (харчова про-мисловість), ремонт техніки (обслуговуючі галузі) для визначення собівар-тості виробництва вказаної продукції й розроблення концептуальної моделі управління продуктивністю підприємств.

  • Здійснення моніторингу рівня продуктивності підприємств і галузей АПК;

В умовах ринкових відносин нормування трудових і матеріальних ресурсів в Україні стало важливим чинником підвищення ефективності виробництва, мірою праці, важелем цін на продукцію і послуги, засобом оперативного аналізу рівня продуктивності підприємств і галузей АПК.

На доручення Мінагрополітики України за два останні роки науковці НДІ та НДЦ продуктивності АПК провели дослідження стану галузі молочного скотарства з метою розроблення дійових заходів щодо створення сприятливих умов розвитку бази молочних підприємств на 2011 – 2015 рр. За сприяння головних управлінь агропромислового розвитку обстежено понад 3 тис. сільськогосподарських підприємств з виробництва молока. Визначено причини критичного стану галузі, спрогнозовано проведення будівництва тваринницьких об’єктів, реконструкцію та модернізацію приміщень. З цією ж метою обстежено 200 молокопереробних під¬приємств, встановлено середню ціну 1 т молока в розрізі областей та ефективність діяльності підприємств.

Співробітниками інституту та центрів продуктивності АПК проведено оцінку стану тваринництва та ринків м’ясо-молочної продукції галузі за даними Держстату України. За результатами обстеження підприємств усіх форм власності встановлено обсяги і динаміку виробниц¬тва продукції підгалузей, визначено ефективність функціонування середніх та великих сільськогосподарських підпри¬ємств, відповідну інформацію передано органам управ¬ління для використання в роботі, а за матеріалами досліджень видано наукову розробку.

За підсумками проведених спостережень, проаналізовано показники продук¬тивності понад 300 особистих селянських господарств. Встановлено собівартість 1 ц і рівень рентабельності виробництва рослинницької та тваринницької продукції. Досліджено витрати праці членів родин і найманих робітників, вартість енергоносіїв, палива і засобів захисту рослин, кормів для тварин,амортизаційні нарахування тощо.

За дорученням Мінагрополітики від 12.03.2012 р., науковці інституту, зональних і регіональних центрів продуктивності АПК спільно з працівниками державних лабораторій ветсанекспертизи дослідили динаміку цін 46 видів сільськогосподарської продукції на близько 700 продовольчих ринках і запровадили видання інформаційних бюлетенів, які характеризують ринкову ситуацію вартості продукції в розрізі регіонів.

Проаналізовано статистичну звітність імпорту – експорту 17 видів харчових продуктів порівняно з показниками 2011 року. Установлено, що обсяги експорту продукції борошномельно-круп’яної промисловості, зерна і хлібних злаків, олії, продукції переробки плодів і овочів, вод натуральних, мінеральних та спирту у 2011 – 2012 рр. суттєво перевищили імпорт.

Працівниками інституту здійснено щомісячний аналіз динаміки експортно-імпортних операцій з аграрною продукцією, проаналізовано тенденції світових ринків основних товарів аграрної галузі, узагальнено дані зовнішньоторговельного обігу продукції АПК. За результатами роботи підготовлено інформацію про моніторинг зовнішньоторговельного обігу продукції АПК. Підготовлено детальний аналіз цінової ситуації на регіональних продовольчих ринках для Міністра аграрної політики та продовольства України. Забезпечено підготовку щотижневої інфор¬мації про кон’юнктуру внутрішнього ринку цукру, борошна, гречки та масла для Аграрного фонду України. Проведено щотижневий збір, обробку та аналіз інфор¬мації про проведення ярмаркових заходів в регіонах України. Результати надіслано до Мінагрополітики України.

На виконання доручень Мінагрополітики проводиться щодекадне обстеження вартості незбираного молока ІІ ґатунку, яке придбане у господарствах населення, в розрізі областей.

  • Проведення експертної оцінки вартості продукції агропромислового комплексу;

На єдиній методичній основі та відповідно до чинних нормативно-правових актів науковці установ провели дослідження з визначення тимчасової граничної вартості сільськогосподарської техніки й устаткування (понад 100 найменувань), вартість яких частково компенсувалася за рахунок коштів держав¬ного бюджету й закуповувалася за рахунок коштів Державного лізингового фонду. Зазначені дослідження сприяли впровадженню інформаційних технологій і відтворенню виробництва на підприємствах, забезпечували паритетність економічних відносин господарюючих об’єктів, технічне переоснащення виробництва й ефективне вико¬ристання державних коштів.

  • Наукове забезпечення державної політики у сфері удосконалення соціально-трудових відносин у галузях АПК;

Науково-практичні розробки Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу з питань удосконалення соціально-трудових відносин у галузях АПК спрямовані на надання практичної допомоги підприємствам з питань формування соціального партнерства, укладання колективних договорів, запровадження тарифної системи оплати праці, формування ефективних та мотиваційних систем оплати праці, раціональних режимів праці і відпочинку, підготовлено і видано методичні рекомендації з оплати праці на збиранні зернових.

  • Наукове обґрунтування та розроблення професійних кваліфікаційних характеристик і тарифікації робіт та професій у галузях агропромислового комплексу;

За розробленими методологічними основами тарифікації робіт установлені тарифні розряди на близько 200 видів робіт у сільському господарстві, харчовій та переробній промисловості, розроблені та погоджені в установленому порядку проекти кваліфікаційних характеристик на професії працівників у галузях АПК, проведено перегляд виданих ДКХП і визначено заходи з їх удосконалення.

  • Науковий супровід державних програм розвитку сільських територій;

На виконання наказів Мінагрополітики від 11.02.2011 р. № 21 та від 7.04.2011р. № 116 стосовно паспортизації сільських населених пунктів України фахівці інституту і центрів здійснили методичне супроводження й узагальнення результатів цієї роботи на рівні районів і областей, за результатами досліджень підготували та видали три колективні монографії: “Соціальна інфраструктура села: сучасний стан та перспективи”; ”Розвиток сільських територій (1990–2010)”, ”Розвиток сільських територій Дніпропетровської області”.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання