тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
(НДІ "УКРАГРОПРОМПРОДУКТИВНІСТЬ")

Про інститут

Мережа установ з питань організації та нормування праці в агропромисловому виробництві, яка діє сьогодні в Україні, має глибокі історичні витоки свого становлення, адже процес створення таких установ зародився ще на початку минулого століття, а науково-дослідну роботу з нормування праці в сільському господарстві в колишньому СРСР вперше було розгорнуто на Київській дослідній станції з наукової організації праці у 1923 році, яка згодом була реорганізована в Інститут наукової організації праці.

У ті часи гостро відчувалися недоліки існуючої на виробництві 17-розрядної тарифної системи, особливо її зрівняльні тенденції, зокрема в оплаті праці. Тоді розгорнулась багатогранна робота з поліпшення нормування у різних галузях народного господарства, включаючи сільське, за якою, наприклад, планові середні норми на тракторні роботи по марках тракторів і видах робіт були встановлені централізовано для всіх союзних республік, обсяги робіт почали вимірюватись у фізичних гектарах, а норми витрати палива – у кілограмах на умовний гектар тощо.

Пізніше був запропонований метод нормування, оснований на паспортизації полів, визначення питомих опорів машин-знарядь безпосередньо у виробничих умовах, подальше встановлення норм за готовими нормативними матеріалами, розробленими нормативно-дослідними організаціями для умов конкретних зон.

У повоєнні роки тарифні сітки і ставки ще більше застаріли і відставали від рівня зарплати, норми виробітку в багатьох випадках перетворилися на засіб регулювання заробітної плати, розрив між фактичними заробітками й тарифними ставками зумовив широке застосування різних доплат, надбавок, поправочних коефіцієнтів, премій тощо.

У 1956 році розпочався системний підхід до поліпшення організації та нормування праці на сільськогосподарських підприємствах і Мінсільгоспом УРСР було створено шість зональних нормувальних пунктів при машинно-тракторних станціях і Харківському ремонтному заводі, розпочалося навчання кадрів з питань нормувальної діяльності, в усіх областях стали організовуватися зональні нормувальні пункти, упорядковувалась нормативна документація щодо послідовності проведення спостережень, розроблення і затвердження норм виробітку, часу й обслуговування техніки в сільському господарстві.

У 1962 році рішенням Ради Міністрів УРСР було створено п’ять зональних нормувальних станцій (ЗНС) і 20 пунктів, а в 1976 році Міністерством сільського господарства УРСР з метою координації діяльності ЗНС і обласних пунктів було утворено Центральну республіканську сільськогосподарську нормативно-дослідну станцію. Згодом обласні пункти були реорганізовані в обласні нормативно-дослідні станції.

Саме ці роки можна вважати початком створення багатогалузевої мережі центрального, зональних і регіональних науково-дослідних центрів з праці, основними напрямами діяльності стали створення нормативної бази з праці більш як для 100 галузей і підгалузей АПК, удосконалення соціально-трудових відносин і мотивації праці, тарифікація професій і робіт, експертизи витрат праці та цін на продукцію машинобудування, інформатизація і створення програмного забезпечення для наукових досліджень і виробничого застосування, а також розробка нормативів витрат живої та уречевленої праці за договорами.

Наприкінці 90-х років минулого століття розпочинається новий етап розвитку нормативної мережі установ продуктивності: усувається відомча відособленість і дублювання в розробці нормативних матеріалів, запроваджується більш раціональне використання фахівців галузі. Згодом постановою Кабінету Міністрів України від 01.07.2002 р. № 873 та наказом Мінагрополітики України від 27.07.2002 р. № 212 “Про реорганізацію науково-дослідних центрів нормативів праці” створюються Український науково-дослідний інститут, зональні й регіональні центри продуктивності агропромислового комплексу Мінагрополітики України, на які покладається широкий спектр обов’язків, зокрема розробка галузевих систем економічних норм і нормативів, рекомендацій для науково-методичного забезпечення ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств, проведення експертної оцінки вартості продукції АПК тощо.

У 2012 році продовжується упорядкування завдань і функцій Інституту, наказом Мінагрополітики від 16.05.2012р. № 276 затверджується нова редакція його Положення, поряд з розробленням галузевих систем економічних норм і нормативів, науково-методичного забезпечення і методологічних засад управління продуктивністю підприємств та галузей АПК на нього покладається здійснення моніторингу продуктивності підприємств і галузей АПК, проведення експертної оцінки вартості продукції агропромислового комплексу, наукове забезпечення державної політики у сфері удосконалення соціально-трудових відносин у галузях АПК, науковий супровід державних програм розвитку сільських територій тощо.

Нині діяльність НДІ “Украгропромпродуктивність“ здійснюється в рамках реалізації науково-технічної комплексної програми “Наукові дослідження і розроблення економічних нормативних систем управління продуктивністю шляхом оптимізації витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництво продукції (робіт, послуг), вдосконалення соціально-трудових відносин галузей агропромислового комплексу України на період 2011 – 2015 років”, затвердженої Мінагрополітики 25.11.2010 р. Її реалізація передбачає створення понад 60 наукових розробок, які дозволять на основі визначення нормативної собівартості виробництва продукції галузей АПК та оптимізації витрат трудових і матеріальних ресурсів впровадити стандарти продуктивності в галузях АПК.

На цих засадах формується щорічна тематика науково-дослідних робіт установ продуктивності, враховуються поточні потреби і пропозиції структурних підрозділів Мінагрополітики, місцевих органів управління агропромислового розвитку та підприємств АПК, у цілому вони зводяться до виконання більше 110 основних завдань у розрізі різних галузей АПК.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання