тел. 044-2440808, тел.-факс 044-2440780
Мапа сайту    Завантаження

ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду Українського науково-дослідного інституту
продуктивності агропромислового комплексу
Міністерства аграрної політики та продовольства України

(згідно з наказом генерального директора від 19.03.2015 р. №17)

І. Загальні положення

1.1. Положення про вчену раду, розроблене відповідно до вимог Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", визначає основні завдання, порядок діяльності та склад вченої ради Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу Міністерства аграрної політики та продовольства України (далі – вчена рада).

1.2. Вчена рада є дорадчим колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю інституту, який утворюється для погодженого вирішення питань з найважливіших напрямів діяльності інституту, що належать до його компетенції, реалізації покладених на нього завдань, а також перспектив розвитку установи.

1.3. Дорадчо-колегіальна функція вченої ради реалізується шляхом демо-кратичного, колективного обговорення і прийняття рішень з проблем, актуальних для поточної та перспективної діяльності інституту.

1.4. У своїй діяльності вчена рада керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України й іншими нормативно-правовими актами, стандартами, Положенням інституту, а також цим Положенням.

II. Основні та функції завдання

2.1. До компетенції вченої ради входить:

2.1.1. Затвердження пріоритетних напрямів діяльності установи та перспектив її розвитку.

2.1.2. Затвердження планів науково-дослідних робіт і звітів завідувачів науково-дослідних відділів та окремих підрозділів про їх виконання.

2.1.3. Затвердження тем дисертаційних досліджень, індивідуальних планів роботи аспірантів, здобувачів, докторантів, стажерів-дослідників, планів підготовки і підвищення кваліфікації наукових кадрів.

2.1.4. Надання рекомендацій приймальній комісії при зарахуванні до аспірантури у разі одержання вступниками однакових оцінок.

2.1.5. Установлення в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі диференційовано – від одного до чотирьох років з урахуванням обсягу наукового доробку і ступеня готовності дисертації.

2.1.6. Визначення додаткових кандидатських іспитів.

2.1.7. Оцінка обставин, що виключають можливість роботи над дисерта¬цією і визначення терміну, на який продовжується навчання в аспірантурі (як правило, не більше одного року).

2.1.8. Прийняття рішення про відрахування з аспірантури.

2.1.9. Щорічний розгляд питання з підготовки наукових і науково-педа¬гогічних кадрів, перегляд складу наукових керівників, консультантів та усунення від наукового керівництва або наукового консультування осіб, які не забезпечують своєчасної та якісної підготовки аспірантів і докторантів.

2.1.10. Прийняття рішення про відкриття аспірантури та докторантури і розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі й докторантурі.

2.1.11. Затвердження пропозицій завідувачів науково-дослідних підроз¬ділів інституту про призначення наукових співробітників на посаду.

2.1.12. Затвердження щорічного звіту про виконання науково-дослідних робіт інституту згідно з координаційним планом і робочою програмою.

2.1.13. Затвердження планів видання наукових праць і рекомендацій, рекомендація до друку результатів науково-дослідних робіт, передбачених тематикою досліджень інституту, а також надання дозволу на видання позапланових робіт, що видаються під назвою інституту.

2.1.14. Схвалення рішень про вступ до спілок, асоціацій, інших об'єднань науково-дослідних установ.

2.2. Відповідно до основних завдань інституту вчена рада має право:

2.2.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію з питань, що належать до її компетенції.

2.2.2. Вносити на розгляд Міністерства аграрної політики та продовольства України пропозиції з удосконалення нормативно-правової бази у напрямах роботи інституту та науково-дослідних центрів продуктивності агропромислового комплексу.

2.2.3. З метою забезпечення зростання наукової творчості працівників інституту та гідної оцінки наукових здобутків вчена рада висувати:

2.2.3.1. Наукових співробітників для участі у виборах членів-кореспондентів і дійсних членів НАН та НААН України;

2.2.3.2. Наукові праці на здобуття Державної премії, премій НАН України імені видатних учених та інших іменних та спеціальних премій.

2.2.4. Порушувати перед Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України питання про присвоєння наукових звань старшого наукового співробітника, професора, доцента.

2.2.5. Розглядати питання координації наукових досліджень з іншими науковими установами, ВНЗ і науково-дослідними центрами міністерств і відомств України.

2.2.6. Розглядати та схвалювати проект Положення про Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу, а також змін та доповнень до нього.

2.2.7. Розглядати та схвалювати пропозиції стосовно змін у структурі Українського науково-дослідного інституту продуктивності агропромислового комплексу (Положення про науково-дослідні підрозділи інституту, посадові інструкції тощо).

2.2.8. Обговорювати і приймати рішення з інших важливих питань наукової та науково-організаційної діяльності інституту.

III. Склад Вченої ради

3.1. Вчена рада інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою і науково-технічною діяльністю і створюється для вирішення основних питань його діяльності в кількості 9 осіб терміном на 5 (п'ять) років.

3.2 Генеральний директор інституту, заступник генерального директора інституту з наукової роботи, заступник генерального директора – учений секретар інституту є членами вченої ради за посадами:

3.2.1. Генеральний директор інституту – голова вченої ради.

3.2.2. Заступник генерального директора інституту з наукової роботи – заступник голови вченої ради.

3.2.3. Заступник генерального директора – учений секретар інституту – секретар вченої ради.

3.3. Не менше як три чверті складу вченої ради обирається таємним голосуванням, а решта її членів призначається наказом генерального директора інституту.
До складу вченої ради також можуть бути обрані або призначені провідні вчені з інших наукових установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового виробництва

3.4. Виборні представники обираються до складу вченої ради вищим колегіальним органом громадського самоврядування – загальними зборами (конференцією представників трудового колективу) інституту за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

3.5. Членами вченої ради можуть бути також відомі фахівці, які не працюють безпосередньо в інституті – провідні вчені з інших наукових установ аналогічного профілю та спеціалісти агропромислового виробництва, але кількість їх не повинна переви¬щувати 25 % (двадцять п'ять відсотків) від загального складу вченої ради.

3.6. Персональний склад вченої ради затверджується наказом генера¬льного директора інституту.

3.7. У засіданнях вченої ради можуть брати участь (з правом дорадчого голосу) співробітники структурних науково-дослідних підрозділів інституту, директори і співробітники науково-дослідних центрів продуктивності, якщо розглядаються питання роботи структурних підрозділів інституту, науково-дослідних центрів продуктивності чи їх особистої діяльності.

3.8. Рішення вченої ради інституту вводяться в дію наказом генерального директора.

IV. Організація роботи вченої ради

4.1. Вчена рада збирається на засідання не рідше одного разу на три місяці. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи генерального директора.

4.2. Засідання вченої ради проводить генеральний директор, а за його відсутності – заступник голови вченої ради – заступник генерального директора інституту з наукової роботи.

4.3. Засідання вченої ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

4.4. Рішення вченою радою приймаються, як правило, відкритим голосуванням, кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) членів вченої ради, присутніх на засіданні.

4.5. Проведення таємного голосування може бути ініційоване не менше 1/4 від складу вченої ради.

4.6. Рішення про присвоєння вченого звання професора, старшого наукового співробітника, приймаються таємним голосуванням, кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів вченої ради.

4.7. Рішення про висунення кандидатур на здобуття почесних звань України, інших державних нагород, про висунення розробок підручників на здобуття державних премій України приймаються таємним голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (не менше трьох четвертих) присутніх на засіданні членів вченої ради.

4.8. Рішення вченої ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого терміну введення цих актів або окремих їх пунктів у дію.

4.9. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається ученим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на відповідний календарний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Члени вченої ради мають право внести пропозиції до плану роботи чергового засідання не пізніше, ніж за сім днів до дня проведення засідання вченої ради.

4.10. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують завідувачі відповідних структурних підрозділів спільно з ученим секретарем. Вчена рада для досконального вивчення питань з конкретних напрямів діяльності інституту та подання пропозицій генеральному директору має право створювати постійні і тимчасові комісії для попереднього розгляду питань, рішення яких доводиться до відома членів вченої ради. Постійні комісії створюються на першому засіданні нової вченої ради і затверджуються наказом генерального директора. Тимчасові комісії створюються за пропозицією генерального директора.

4.11. Завідувачі наукових підрозділів, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ з проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій з усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан справ про виконання попередніх рішень.

4.12. Завідувачі наукових підрозділів, які готують матеріали до засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше ніж за п'ять днів до дня засідання вченої ради) надання ученому секретареві проектів рішень. У випадку низького рівня виконання робіт співробітниками чи колективом співробітників, відсутності необхідних чи подачі неякісних матеріалів вчена рада має право рекомендувати відправити представлені матеріали на повторний розгляд після їх доопрацювання, заміну керівника розробки або відповідального виконавця.

4.13. Документи на присвоєння вчених звань професора, старшого наукового співробітника, на здобуття почесних звань України, інших державних нагород, для висунення розробок підручників на здобуття державних премій України тощо подаються ученому секретарю не пізніше ніж за 10 днів до засідання вченої ради.

4.14. Не пізніше ніж за чотири дні до засідання вченої ради учений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.

4.15. Учений секретар інформує членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час і порядок денний засідання вченої ради не пізніше ніж за три дні до її проведення.

4.16. На засіданні вченої ради в обов'язковому порядку розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання заходів, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.

4.17. Учений секретар підпорядковується голові вченої ради, у разі його відсутності – заступнику голови вченої ради.

4.18. Головуючий на засіданні вченої ради відкриває, закриває засідання, оголошує перерви в засіданнях; організовує розгляд питань; виносить на обговорення проекти рішень; надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити.

4.19. На початку засідання розглядається і затверджується порядок денний. Регламент часу, який надається для доповіді, має бути 15 хв., співдоповіді – 5 хв, заключного слова – 3 хв. Виступаючим для обговорення надається до 5 хв, для повторних виступів у процесі обговорення – до 2 хв.

4.20. На засіданні вченої ради ведуться стенограма та протокол, оформлення якого покладається на ученого секретаря. Протоколи засідань вченої ради підписуються головою та ученим секретарем. Облік і збереження протоколів забезпечуються ученим секретарем. Витяги з протоколів засідань підписуються ученим секретарем інституту. Протоколи засідань вченої ради здаються в архів у кінці року.

V. Права та обов'язки членів вченої ради

5.1. Члени вченої ради інституту мають право:

5.1.1. Виносити питання на розгляд вченої ради.

5.1.2. Вносити пропозиції до ухвали вченої ради.

5.1.3. Виявляти свою волю при голосуванні та забезпечувати таємність голосування.

5.1.4. Робити запити директору щодо вирішення питань організації наукової, науково-дослідної, фінансово-господарської діяльності інституту та перспектив його розвитку.

5.1.5. Отримувати інформацію про діяльність та розвиток інституту.

5.2. Члени вченої ради інституту зобов'язані:

5.2.1. Виконувати рішення вченої ради щодо роботи з підготовки питань для розгляду вченою радою.

5.2.2. Постійно брати участь у засіданні вченої ради та обговоренні питань, винесених на розгляд.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Положення набирає чинності з дня його затвердження наказом генерального директора інституту.

6.2. До Положення можуть бути внесені зміни і доповнення, які затверджує голова вченої ради – генеральний директор інституту.

6.3. Контроль за виконанням цього положення здійснює голова вченої ради – генеральний директор інституту.


Анонси
Готується до друку черговий номер Науково-практичного збірника "ПРОДУКТИВНІСТЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА"
Корисні посилання